Om AJ Medical

Hållbarhet


AJ Medicals framtida verksamhet är beroende av resten av världens utveckling och vi vill göra vårt yttersta för att kunna vara med och påverka denna utveckling positivt. Vi strävar efter att ge kunder och patienter bästa, säkraste produkt med minsta möjliga globala miljöpåverkan men även med positiv påverkan när det gäller global social och ekonomisk utveckling.

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra miljöprestanda och verka för minsta möjliga resursförbrukning och utsläpp. Vi strävar efter att påverka tillverkare att kontinuerligt förbättra både utrustningens funktioner men även dess elförbrukning, tillverkningsmaterial, förpackning och möjlighet för återbruk och återvinning. Vi arbetar hela tiden för att både i pågående och planerad verksamhet tänka ur ett hållbarhetsperspektiv och sträva mot ett perspektiv gällande miljöpåverkan under våra produkter och tjänsters livscykel.

De val vi gör ska i första hand ge positiva förändringar i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, oavsett vilken del av våra verksamheter det gäller. Vi använder oss av ett helhetsperspektiv när vi fattar beslut och planerar verksamheten och all hållbarhetspåverkan ska då vägas in. Detta miljö- och hållbarhetsarbete gäller genom hela organisationen och vi samarbetar och kommunicerar aktivt detta genom hela ledet och ställer miljökrav på tillverkare och underleverantörer.

AJ Medicals värderingar grundas på de av Sverige undertecknade internationella konventionerna. AJ Medical stöder principerna i ILO:s tio kärnkonventioner (nr: 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, 155 och 187) och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

AJ Medical förbinder sig att respektera internationellt erkänd standard för de mänskliga rättigheterna. AJ Medical ska minst följa ILO:s kärnkonventioner och implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. AJ Medical ska följa rutiner som möjliggör att upptäcka och åtgärda om företagets verksamhet eventuellt skulle ha en negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Vi arbetar i enlighet med FN:s barnkonvention, artikel 32, och FN:s konvention mot korruption.

Våra produkter och tjänster ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med den miljöskyddslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätt (inklusive lagstiftning gällande minimilön) och socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

Om en tredje part skulle vara orsaken till en negativ påverkan på mänskliga rättigheter så ska AJ Medical omedelbart sträva efter att använda sitt inflytande för att se till att denna negativa påverkan stoppas och göra sitt yttersta för att se till att detta inte händer igen.

AJ Medical informerar alla anställda om sin hållbarhetspolicy och förväntar sig att alla i verksamheten strävar efter att den efterlevs och följs i det dagliga arbetet. AJ Medical kommunicerar också tydligt till leverantörer och tillverkare att dessa förväntas följa de mänskliga rättigheterna och övriga ovan nämnda punkter. För att efterleva vår hållbarhetspolicy begär vi löpande in dokumentation, utför besök hos tillverkare och leverantörer, besöker fabriker och har nära kommunikation med hela leveranskedjan från tillverkare till slutkund.

De som ansvarar för AJ Medicals policy för arbetsrättsliga villkor och mänskliga rättigheter är företagets VD och marknadschef. AJ Medical granskar regelbundet verksamheten och för en löpande dialog med anställda, tillverkare och leverantörer och reviderar löpande policys och rutiner vid behov.

AJ Medicals policy för en socialt ansvarsfull och hållbar leveranskedja